overlay

İç Kontrol Sisteminin Bileşenleri

KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİNİN BİLEŞENLERİ

Kontrol ortamı standartları
 Etik değerler ve dürüstlük.
 Misyon, organizasyon yapısı ve görevler
 Personelin yeterliliği ve performansı
 Yetki devri


Risk değerlendirme standartları

 Planlama ve programlama
 Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi


Kontrol faaliyetleri standartları
 Kontrol stratejileri ve yöntemleri
 Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi
 Görevler ayrılığı
 Hiyerarşik kontroller
 Faaliyetlerin sürekliliği
 Bilgi sistemleri kontrolleri

Bilgi ve iletişim standartları
 Bilgi ve iletişim
 Raporlama
 Kayıt ve dosyalama sistemi
 Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi

İzleme standartları
 İç kontrolün değerlendirilmesi
 İç denetim
Kamu İç Kontrol Standartları COSO modeli, INTOSAI Kamu Sektörü İç Kontrol Standartları Rehberi ve Avrupa Birliği İç Kontrol Standartları çerçevesinde 18 Standart, 79 Genel Şart belirlenmiştir.