overlay

Hukuk ve Muhakemat Birimi

BİRİMİN GÖREVLERİ

a) 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile hukuk birimlerine verilen görevleri yürütmek.

b) Mevzuatın uygulanmasından doğacak olan tereddütlerin giderilmesi ve anlaşmazlıkların önlenmesi için hukukî tedbirlerin zamanında alınmasında il sağlık müdürüne yardımcı olmak ve hukukî danışmanlık yapmak.

c) İl sağlık müdürlüğü birimlerince il sağlık müdürü imzası ile sorulan hukukî konularda görüş bildirmek.

ç) Bakanlığa hukukî görüş sorulmasını gerektiren konularda hukukî mütalâasını belirlemek.

d) 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 54 üncü maddesi kapsamındaki personele hukukî yardımda bulunmak.

e) Hukukî işlemlerle ilgili olarak yazışmalarda bulunmak.

f) Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak, görev alanıyla ilgili araştırmalar yapmak, konu hakkında sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikler düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı ve/veya katılım sağlamak.

g) İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

BİRİM MEVZUATI
 

 • Muhakemat Hizmetleri Yürütülmesi Hakkında Genelge
 • Resmi Gazete Yayımlanarak Yürülüğe Giren 659 Sayılı Genel Bütçe Kapsamında Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin KHK ile Kamu Kuruluşlarının Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Esaslar Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin Genelgeleri
 • Resmi Gazete Sayısı 28277 Sağlık Bakanlığı Personeli Karşı İşlenen Suçlar Nedeni İle Yapılacak Hukuki Yardım Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik.


BİRİMİN TAKİP ETTİĞİ BAŞVURU KONULARI

 • Suç Mağduru Olan Sağlık Personelinin Hukuki Yardımı
 • Beyaz Kod Aylık İl Raporları
 • Birim Performans Değerlendirmeleri
 • Döner Sermaye Ek Ödeme ve Personel Çalışmaları
   

BİRİM FORMLARI 

 • Sağlık Personeli Hukuki Yardım Talep Formu
 • Çalışan Güvenliği Aylık Faaliyet Raporu
 • Beyaz Kod Aylık İl Rapor Formu
 • Birim Performans Değerlendirme Formu
 • Döner Sermaye Ek Ödeme Personel Çalışma Durumu Formu
 • Personel Yeterlilik ve Değerlendirme Formu