overlay

İç Kontrol Sistemi

İÇ KONTROL SİSTEMİ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 55. Maddesi İç kontrolü “idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür.” olarak tanımlamıştır.

Bu kapsamda İç Kontrol çalışmaları Maliye Bakanlığınca çıkarılan ikincil ve üçüncül mevzuatlar;

 • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar,
 • Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğ,
 • Kamu İç Kontrol Standartları Rehberi,
 • Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi,
 • Kamu İç Kontrol Rehberi doğrultusunda yürütülmektedir.

Coso Modelinde İç kontrol sistemi birbiri ile ilişkili beş unsurdan meydana gelir. Bunlar;

 

 1. Kontrol Ortamı
 2. Risk Değerlendirme
 3. Kontrol Faaliyetleri
 4. Bilgi ve İletişim
 5. İzleme

 

 

 

Kamu İç Kontrol Standartları COSO modeli çerçevesinde hazırlanmıştır.

 

 • 5 Bileşen
 • 18 Standart
 • 79 Genel Şarttan oluşur.