overlay

Çevre Sağlığı Birimi

BİRİMİN GÖREVLERİÇevre Sağlığı

a) Çevre sağlığı ile ilgili piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini yürütmek, üretim, dağıtım ve satış yerlerinin denetimlerini yapmak, görev alanıyla ilgili ürünlerden numune almak ve gerekli analizleri yaptırmak. 
b) Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında iş yerlerinin izinlendirilmesine, bu iş yerlerinin ve uygulamalarının denetlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, uygulayıcıların eğitimlerini yapmak veya yaptırmak. 
c) Yerleşim yerlerinde tüketime verilen içme kullanma suyu kalitesini izlemek amacıyla numune almak ve gerekli analizleri yaptırmak, yeterli ve sağlıklı içme-kullanma suyu temini için gerekli araştırma, geliştirme çalışmalarına katılmak ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.
ç) İçme-kullanma, doğal kaynak, içme ve doğal mineralli sular, havuz suları, yüzme suları, kaplıca sularına ve kaplıca tesislerinde kullanılan peloidlere yönelik ilgili mevzuatı doğrultusunda gerekli çalışmaları yürütmek. 
d) Doğal afetlerde, çevre sağlığı hizmetlerinin yerinde, zamanında ve etkili bir şekilde yapılmasını sağlamak. 
e) Çevre sağlığını tehdit eden unsurları belirlemek, izlemek, denetlemek, çevre sağlığı etki değerlendirme çalışmalarına katılmak. 
f) Hizmetin yürütülmesi için mevzuat uygulamaları ve diğer gelişmelerin saha hizmetlerini yürüten personele aktarılması amacıyla eğitim planlan ve materyalleri hazırlamak, eğitim çalışmaları yapmak. 
g) Görev ve sorumluluğu kapsamında veri toplamak, toplanan verilerin ilgili sistemlere girişlerini yapmak, değerlendirmek ve rapor hazırlamak. 
ğ) Faaliyet alanlarıyla ilgili hizmet içi eğitim programı hazırlamak ya da hazırlanmasını sağlamak, bu eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlamak. 
h) Görev ve sorumluluğu kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak gerekli önlemleri almak, aldırmak rapor hazırlamak ve gerektiğinde Bakanlığı bilgilendirmek.
ı) İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.Çalışan Sağlığı
a) İl düzeyinde iş sağlığı  ve güvenliği hizmetlerini planlamak, meslek hastalığı teşhisi konulan vakaların bildirimlerini sağlamak ve iş kazalarının önlenmesi amacıyla çalışmalar yürütmek.
b) Çalışanların sağlığının korunması ve çalışan sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla, gerekli araştırma ve geliştirme çalışmalarını ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde yürütmek, projeler geliştirerek uygulamak. 
c) Çalışanların sağlığının korunması ve geliştirilmesi amacıyla il genelinde iş yeri ziyaretleri planlamak, uygulamak ve raporlamak. 
ç) İş yerlerinde sağlıklı hayat alışkanlıklarının kazandırılması ve sürekliliğinin sağlanması için eğitim ve farkındalık çalışmaları yapmak. 
d) Çalışan sağlığını korumaya yönelik olarak, meslek hastalıkları verilerini toplamak, istatistiki değerlendirmeleri yapmak, meslek hastalıklarından korunma ve önleme faaliyetleri kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalışmalar yapmak. 
e) İl içinde yetkilendirilmiş en az bir iş sağlığı ve güvenliği birimi açmak ve kamu ve/veya özel sektöre iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri sunulmasını sağlamak. 
f) İlde faaliyet gösteren ortak sağlık güvenlik birimi, iş yeri sağlık ve güvenlik birimi ile yetkilendirilmiş iş sağlığı ve güvenliği birimlerinin gezici iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ilişkin izin ve denetim faaliyetlerini yürütmek.
g) Beyaz kod elektronik sistemini il düzeyinde anlık olarak takip etmek ve mağdur çalışana gerekli desteğin zamanında verilmesini sağlamak, ciddi fiziki şiddet olaylarında ilgililerin mağduru ziyaret etmesini veya mağdurun aranmasını sağlamak. 
ğ) Birinci basamak sağlık kurum ve kuruluşlarında meydana gelebilecek şiddet vakalarınm önlenmesi için çalışanlara yönelik iletişim becerileri, problem çözme teknikleri, stres yönetimi, öfke kontrolü, problemli hasta ve hasta yakınlarına yaklaşım gibi konularda eğitimler planlamak ve uygulamak. 
h) Halkın bilgi ve bilinç düzeyinin yükseltilmesi amacıyla çalışmalar planlamak ve yapmak.
ı) Sağlık hizmetinin daha uygun ve güvenli ortamlarda sunulması amacıyla ilgili birimler nezdinde gerekli eş güdümü sağlamak. 
i) Birinci basamakta şiddet sebebi olarak belirlenen konularda ilgili birimlerle iş birliği içinde çalışmalar yapmak. 
j) Faaliyet alanlarıyla ilgili hizmet içi eğitim programı hazırlamak ya da hazırlanmasını sağlamak, bu eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.
k) İl sağlık müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.Tütün ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele
a) Tütün ve madde kullanımının önlenmesine yönelik ulusal bazda geliştirilen program ve eylem planlarının kurum ve kuruluşlar arasındaki eşgüdümünü de gözeterek il düzeyinde hazırlanmasını, yürütülmesini, etki ve sonuçlarının izlenmesini, değerlendirilmesi ve raporlanmasını sağlamak.
b) Bağımlılık yapıcı madde kullanımının önlenmesi amacıyla toplumda bilgi, tutum ve davranış değişikliği oluşturmaya yönelik kampanyalar hazırlanmasını, etkinlikler düzenlenmesini, eğitim programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasını sağlamak. 
c) Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu ve teknik çalışma gruplarının sekretarya hizmetlerinin yürütülmesini, belirlenmiş periyotlarda halk sağlığı genel müdürlüğüne raporlanmasını sağlamak. 
ç) İl düzeyindeki tütün, alkol ve madde kullanım durumunun tespit edilmesi konusunda çalışmalar yürütmek, sonuçlarına göre gerekli çalışmaları planlamak ve uygulamak. 
d) Toplumu tütün dumanının zararlı etkilerinden koruma yönelik denetim faaliyetlerini il düzeyinde organize etmek, sonuçlarını izlemek ve değerlendirmek. 
e) Tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimlerinin ulaşılabilirliğinin artırılmasını sağlamak bu birimlerde sunulan hizmet kalitesinin izlenerek geliştirilmesine yönelik çalışmaları yürütmek. 
f) Bakanlığımız tarafından ücretsiz olarak sunulan sigara bırakma tedavisinde kullanılan ilaç ve preparatların stok düzeylerini takip ederek ve vatandaşa ulaştırılması noktasında gerekli koordinasyonu sağlamak.
g) Bağımlık yapıcı maddeler konusunda sunulan danışmanlık, tedavi, rehabilitasyon, sosyal uyum hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak, bu birimlerde sunulan hizmet kalitesinin izlenerek geliştirilmesine yönelik çalışmaları yürüterek, ulaşılabilirliğinin artırılmasına yönelik tedbirler almak.
ğ) Sürücü davranışlarını geliştim1e eğitimleri düzenlemek. 
h) Tütün, alkol ve madde ile mücadele çalışmaları kapsamında ihtiyaç duyulan verilerin (merkezlerden hizmet alanlara yönelik veriler, sunulan hizmetlerin nitelik ve niceliğine ilişkin detaylına veriler vb.) il düzeyinde toplanması, değerlendirilmesi ve Bakanlığa gönderilmesini sağlamak.
ı) Faaliyet alanlarıyla ilgili hizmet içi eğitim programı hazırlamak ya da hazırlanmasını sağlamak, bu eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlamak. 
i) Görev alanına giren diğer konularla ilgili izleme ve değerlendirme çalışmalarını koordine etmek ve yürütmek.
j) İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Biyosit ve Biyosidal Ürün


Biyosit, kelime anlamı olarak biyolojik bir varlığı öldüren, canlı öldüren, canlıkıran demektir. 
Biyosidal ürünler, içerdikleri aktif madde ya da maddeler sayesinde zararlı olarak kabul edilen bakteri, virüs, mantar gibi mikroorganizmalar, hamam böceği, kene, karasinek, sivrisinek gibi böcekler, fare ve sıçan gibi kemirgenler üzerinde kimyasal veya biyolojik etki gösterirler. 
Bu sayede biyosidal ürünler zararlı organizmaların hareketlerini kısıtlayabilir, uzaklaştırabilir, zararsız kılabilir ya da yok edebilirler. 

Biyosidal Ürünler; Dezenfektanlar ve Genel Biyosidal Ürünler, Koruyucular, Haşere Kontrolü İçin Kullanılan Biyosidal Ürünler ve Diğer Biyosidal Ürünler olmak üzere 4 ana gruba ayrılır.Dezenfektanlar ve Genel Biyosidal Ürünler
Resim-5 Dezenfektanlar ve Genel Biyosidal Ürünler.jpg


Cansız nesneler üzerinde potansiyel olarak bulunan patojen mikroorganizmaların kimyasal maddeler ile miktarlarının kabul edilebilir bir seviyeye düşürülmesi ile sağlanan dezenfeksiyon sayesinde, bakteri ve fungusların gelişimini önleme ve öldürmeye ek olarak bazı hedef virüsleri de öldürebilmektedir.

Dezenfektanlar; 

 • mikroorganizmaları etkileme derecelerine,
 • etki mekanizmalarına,
 • kimyasal yapılarına
 • kullanım alanlarına

göre değişik şekillerde sınıflandırılır.

Enfeksiyonlardan korunabilmek için; özellikle sağlık alanında kullanılan dezenfektanlar Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmektedir.

Dezenfektanlar ve genel biyosidal ürünler ana grubunda yer alan ürün tipleri aşağıda sıralanmıştır:

1- Ürün Tipi: İnsan hijyeni ile ilgili biyosidal ürünler
2- Ürün Tipi: Kişisel alanlarda ve umumi alanlarda kullanılan dezenfektanlar ve biyosidal ürünler
3- Ürün Tipi: Veteriner hijyenine yönelik biyosidal
4- Ürün Tipi: Gıda ve yem alanlarında kullanılan dezenfektanlar
5- Ürün tipi: İçme suyu dezenfektanları.


Resim-6 Dezenfektanlar ve Genel Biyosidal Ürünler.jpg

İDEAL DEZENFEKTAN    

İdeal bir dezenfektan;
•Mikroorganizmaya kolayca penetre olmalıdır. 
•Toksik olmamalıdır.
•Kullanıldığı yüzeylere/nesnelere zarar vermemelidir.
•Stabil/dayanıklı olmalıdır.
•Etki spektrumu geniş olmalıdır.
•İnaktivasyona dirençli olmalıdır.
•Kolayca hazırlanabilmeli/kullanılabilmelidir.


Resim-7 İDEAL DEZENFEKTAN.jpg

 DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER 

 • Etiket üzerindeki önerileri uyulmalı, detaylı bir biçimde anlatılan kullanım şekline uyulmaması ürünün hatalı kullanımına yol açacağı bilinmelidir.
 • Ürün etiketlerinde yer alan uyarıcılara dikkat edilmemesi durumunda zehirlenmelere neden olabilir.
 • Kullanıcılar herhangi bir zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezi (Uzem)’in 114 No’lu Telefonunu aramalıdır. Ürünlerle ilgili şikayet olması durumunda Alo 184 Sağlık Bakanlığı iletişim Merkezi (SABiM)’ne ulaşılmalıdır.
 • Kullanım talimatlarını mutlaka okuyunuz.
 • Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
 • Diğer dezenfektan ve kimyasallar ile asla karıştılmamalı, uygulama dozu ve şekli bilgileri göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
 • Kirlenmiş boş ambalajları tekrar kullanmayın.

“Biyosidal ürünleri güvenli kullanınız”


Biyosidal Uygulama İzni Alan İşyerleri Listesi (05.03.2021 tarihi itibariyle)

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAMA İZİN BELGESİ ALAN İŞYERLERİ
    İŞYERİ TELEFONLARIUYGULAMA İZİN BELGESİMESUL MÜDÜRÜN
SIRA NOİLİİŞ YERİ ÜNVANIADRESİİŞ CEPTARİHSAYIADI SOYADIÜNVANI
1GAZİANTEPPEGASUS İLAÇLAMAKAVAKLIK MAH. KAVAKLIK CAD.ÖZKAN APT. NO:2/D:3 ŞAHİNBEY/GAZİANTEP342336099927.11.20071AHMET REMZİ KİBARVETERİNER HEKİM
2GAZİANTEPOR-BU İLAÇLAMAİSMETPAŞA MAH.ŞENYURTCAD.6 NOLU SOK.OR-BU APT.NO.1/1 ŞAHİNBEY/GAZİANTEP342341474726.08.20097AHMET ORKUN KASARZİRAAT MÜHENDİSİ
3GAZİANTEPSCS ÇEVREHİZMETLERİİNCİLİPINAR MAH.MUAMER AKSOY BUL.YETKİNŞEKERCİ İŞ MERKEZİ KAT.3 NO:305 ŞEHİTKAMİL/ GAZİANTEP34223174442.04.20103ÖZGÜR ÖZBEKZİRAAT MÜHENDİSİ
4GAZİANTEPKARA İLAÇLAMA25 ARALIK MAH.İ.TEVFİK KUTLAR CAD.NO.49/CŞAHİNBEY/GAZİANTEP34222704086.12.20107ALİ KARAZİRAAT MÜHENDİSİ
5GAZİANTEPEKOL İLAÇLAMAMÜCAHİTLER MAH.9 NOLU CAD.GÜMÜŞBURUN İŞ MERKEZİ KAT.1 NO.2 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP342323242021.02.20131SERAP ÇAPANZİRAAT MÜHENDİSİ
6GAZİANTEPAKDEMİR ZİRAİ İLAÇLAMA23 NİSAN MAH.YAVUZ SULTAN SELİM CAD.NO:114/AŞAHİNBEY/GAZİANTEP342336886920.02.20141ALİ AKDEMİRZİRAAT MÜHENDİSİ
7GAZİANTEPKARDEM ÇEVREBEYAZLAR MAH.IŞIKLI SOK.NO:47/A ŞAHİNBEY/GAZİANTEP342323054418.06.20142ÖKKEŞ KARABAŞLIKVETERİNER HEKİM
8GAZİANTEPGAZİANTEP ELEMENT TESİS YÖNETİM TEMİZLİK HİZ.TİC.LTD.ŞTİ.GAZİ MAH.10 NOLU SOK.NO.27/B ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP444221811.03.20162İHSAN EMİRCAN KARATOPRAKZİRAAT MÜHENDİSİ
9GAZİANTEPCYT GRUP PAZARLAMA VE ORGANİZASYON / ARAS İLAÇLAMAMÜCAHİTLER MAH.52054 NOLU SOK.NO.10 GÜNEYDOĞU İŞ MERKEZİ KAT.2 NO.15 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP850577822719.04.20173ALİ TOPALZİRAAT MÜHENDİSİ
10GAZİANTEPGAZİANTEP ACİL İLAÇLAMAPERİLİ KAYA MAH.DEMOKRASİ BUL. NO.180/A ŞAHİNBEY/GAZİANTEP535593415314.07.20176AHMET ÇETİNKOLVETERİNER HEKİM
11GAZİANTEPTEKNOSAV İLAÇLAMAULUS MAH.ŞEHİT FUAT OĞUZCAN SOK.NO:7/B ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP538327417420.07.20178SÜLEYMAN TOĞAÇZİRAAT MÜHENDİSİ
12GAZİANTEPAMG İLAÇLAMABATIKENT MAH.09011 NOLU SOK.NO:11/C ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP530202466815.03.20183AHMET MURAT GÜNYOLUZİRAAT MÜHENDİSİ
13GAZİANTEPUZMAN İLAÇLAMAİNCİLİPINAR MAH.KIBRIS CAD.AFAK İŞ MERKEZİ NO:1/5 ŞEHİTKAMİL/ GAZİANTEP545362376720.03.20182REFİK TİRYAKİZİRAAT MÜHENDİSİ
14GAZİANTEPÜNAL İLAÇLAMA VE DANIŞMANLIK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.İNCİLİPINAR MAH.ALİ FUAT CEBESOY BUL.DOKTORLAR SİT.B BLOK NO:304 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP342326554515.08.20185ADNAN TEPEGÖZZİRAAT MÜHENDİSİ
15GAZİANTEPBİOCİTY HAŞERA İLAÇLAMA VE KONTROL FAALİYETLERİKONAK MAH. 79013 NOLU SOK.NO:29 A/0 ŞAHİNBEY/GAZİANTEP545211101525.10.20186EYYÜP KINACIZİRAAT MÜHENDİSİ
16GAZİANTEPAYHAN GROUP İLAÇLAMA VE TEMİZLİKAKKENT MAH.134012 NOLU CAD ZARİF YAPI SİTESİ No:9/A/D ŞAHİNBEY/GAZİANTEP536430568726.03.20194İSMAİL CÖMERTZİRAAT MÜHENDİSİ
17GAZİANTEPÇAĞLAR İLAÇLAMA VE TEMİZLİK FİRMASIEMEK MAH.19015 NOLU SOK.BAŞKAR APT.NO:2/A ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP542688847424.10.20197ZEYNEP KALEOĞLUZİRAAT MÜHENDİSİ
18GAZİANTEPRENTOKİL İNİTİALTURGUT ÖZAL MAH.GAZİANTEP CAD.NO.115/A ARABAN/GAZİANTEP555975552318.12.201910KADİR ERHAN ÇANGAZİRAAT MÜHENDİSİ
19GAZİANTEPGENAR KİMYABAHÇELİEVLER MAH.MEHMET BEDRİ İNCE TAHTACI SOK CANER APT.NO:12/A ŞAHİNBEY/GAZİANTEP85030410142.11.20187SERVET GENÇKİMYAGER
20GAZİANTEPMARSLANTAŞ DAN.PAZ.SAN.İÇ VEDIŞ TİC.LTD.ŞTİ.ADNAN DEĞİRMİÇEM MAH.ÖKKEŞ BAHRİ CAD.NO 30/C ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP531264040431.10.201911ALİ KILIÇPARLARTIBBİ TEKNOLOG
21GAZİANTEPSOLUTİON CENTER İLAÇLAMAAKKENT MAH.134013 NOLU SOK.NO :6.C/J ŞAHİNBEY/GAZİANTEP543851365924.10.20198MUHAMMET KARAKUŞZİRAAT MÜHENDİSİ
22GAZİANTEPANTİBÖCEK İLAÇLAMAÇUKUR MAH.GÜLLÜOĞLUSOK.GÜLLÜ SAİT İŞ MERKEZİ NO.212 ŞAHİNBEY/GAZİANTEP342221007025.04.20184ALİ RIZA BAĞCISAĞLIK TEKNİKERİ
23GAZİANTEPGAZİANTEP ÇAĞAN İLAÇ TEM.TAR.TAŞ.SAN.T,C.LTD.ŞTİGAZİANTEP ÇAĞAN İLAÇ TEM.TAR.TAŞ.SAN.T,C.LTD.ŞTİ532333692922.01.20201ALİ ÖZBEKSAĞLIK TEKNİKERİ
24GAZİANTEPAY TARIMMİMAR SİNAN MAH.ŞEHİT SAİT KAYA SOK.NO:5/A NİZİP/GAZİANTEP544537851122.04.20195MUSTAFA HİLMİ ÇETİNZİRAT MÜHENDİSİ
25GAZİANTEPMAHMUT BOZKAYA HİSAR İLAÇLAMAMÜCAHİTLER MAH. 52054 NOLU SOK. NO.10 GÜNEYDOĞU İŞ MERKEZİ KAT.2 D.12 ŞEHİTKAMİL/ GAZİANTEP34223078309.12.20199FERDİ GÖKSUZİRAAT MÜHENDİSİ
26GAZİANTEPEGAM ZİRAAT MÜH.AKKENT MAH.134013 NOLU SOK.NO:6/C/K ŞAHİNBEY/GAZİANTEP507789986113.02.20203İREM ALPER TATARZİRAAT MÜHENDİSİ
27GAZİANTEPNOKTA SAĞLIKMÜCAHİTLER MAH.52075 NOLU SOK.NO:12/B ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP342231013316.01.20191ERDOĞAN KARABAŞVETERİNER HEKİM
28GAZİANTEPEXPEL İLAÇ.SAN.MAK.LTD.ŞTİ.SANAYİ MAH.60068 NOLU CAD.NO.5/7 ŞEHİTKAMİL/ GAZİANTEP34232900056.02.20202DERYA TEKİNZİRAAT MÜHENDİSİ
29GAZİANTEPGÜNEYDOĞU İLAÇLAMABÜLBÜLZADE MAH 136017 NOLU SOK NO:21/B/E ŞAHİNBEY/GAZİANTEP541546273715.08.20179HASAN TÜMERZİRAAT MÜHENDİSİ
30GAZİANTEPERPAK İLAÇLAMAAKTOPRAK MAH.87211 SOK. NO:3/1 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP342337535220.07.20205Şükrü ÇEVİKZİRAAT MÜHENDİSİ 
31GAZİANTEPV.İ.P İLAÇLAMAİNCİLİPINAR MAH. NAİL BİLEN CAD. AKINCI İŞ MERKEZİ KAT:1 NO:4
 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
342215073718.06.20204Fazlı ÇEKEMATMAZİRAAT MÜHENDİSİ
32GAZİANTEPMYÇ HAŞERE KONTROL
 SİSTEMLERİ
İNCİLİPINAR MAH. NAİL BİLEN CAD. 36011 NOLU SOK. NO:11/J ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP53356965694.01.20182Mehmet Yunus
ÇOLAKFAKIOĞLU
ZİRAAT MÜHENDİSİ 
33GAZİANTEPGANTEM DANIŞMANLIKİNCİLİPINAR MAH. GAZİ MUHTAR PAŞA BUL.DOKTORLAR SİT.D BLOK NO:601 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP532432722723.02.20212İHSAN EMİRCAN KARATOPRAKZİRAAT MÜHENDİSİ
34GAZİANTEPİNSECTUM HAŞERE KONTROL
HİZMETLERİ
MÜCAHİTLER MAH. 52054 NOLU SOK. NO:10/41
ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
50698763564.03.20213KEMAL KILIÇZİRAAT MÜHENDİSİ