T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Birimi

Güncelleme Tarihi: 02/11/2019


SAĞLIK MÜDÜRÜ

Uzm. Dr. Serdar SARIFAKI

 

 

 

 

BİRİMİN GÖREVLERİ

 

 • Sivil savunma planlarını hazırlamak ve bu planları güncellemek,
 • Müdürlüğümüzün  tahliyeye ilişkin planlamasını koordine etmek,
 • Sivil savunma servislerinin kuruluşunu sağlamak ve eğitimlerini yaptırmak,
 • Afet, sivil savunma ve acil durum hizmetleri için gerekli olan araç, gereç ve malzemenin tedarik ve teminini ilgili birimlerle koordine ederek planlamak, mevcutların bakım ve korunmalarının takibini yapmak,
 • Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlik hizmetleri için gerekli ödeneği ilgili birimlerle koordine ederek belirlemek ve bütçeye konulmasını sağlamak,
 • Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst yöneticileri bilgilendirmek,
 • Hizmetlerle ilgili mevzuat, yayın ve direktifleri izlemek, incelemek ve bunların gereklerini yerine getirmek,
 • Bu Yönetmelikte belirtilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla; Kurumu ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
 • Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve ve 2009/15316 Karar Sayılı bu Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerinin kurumunda uygulanmasını takip etmek ve yangın önleme tedbirlerini denetlemek,
 • Kurum içerisinde ikaz ve alarm haberlerinin alınıp verilmesi ve siren sisteminin işletilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,
 • Kurumun sığınaklarla ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek,
 • Afet, sivil savunma, acil durum, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikeler, koruyucu güvenlik ve ilk yardım konularında kurum personeli ile kurumun denetimine tabi özel kuruluş personeline eğitim vermek,
 • Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlikle ilgili düzenlenen tatbikatlarda kurumu adına sekretarya hizmetlerini yapmak, bu konularla ilgili kurumda tatbikatlar düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlamak,
 • Kurumun denetimine tabi kamu kurum ve kuruluşlarında yürütülen afet, sivil savunma, acil durum, seferberlik ve koruyucu güvenlik hizmetlerini denetlemek,
 • Seferberlik ve savaş hali hazırlıkları ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak ve yaptırılmasını sağlamak,
 • Kurumun Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin sekretarya hizmetini yapmak, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile koordinasyonu sağlamak,
 • Koruyucu güvenlik hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak, kamu kurum ve kuruluşlarının üst amiri adına hizmetin takip ve denetimini yapmak,
 • İlgili mevzuat uyarınca kurumun üst yöneticisi tarafından verilen görevleri yapmak.
 

 

BİRİM MEVZUATI
 

 • 7126 Sivil Savunma Kanunu
 • 6/3150 Sivil Savunma  İle İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama Ve Diğer Hizmetler Tüzüğü  
 • 6/3150  Sivil Savunma  İle İlgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüğü 
 • 2941 Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu
 • 2007/12937 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
 • 88/13543 Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği 
 • 5188  Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun