T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hukuk ve Muhakemat Birimi

Güncelleme Tarihi: 02/11/2019

SAĞLIK MÜDÜRÜ

Uzm. Dr. Serdar SARIFAKI


BİRİMİN GÖREVLERİ

 

659 Sayılı KHK.'nin 4. Maddesine göre Hukuk Birimleri; idarelerde muhakemat hizmetleri ile hukuk danışmanlığına ilişkin iş ve işlemleri yürütmekle görevli ve sorumludurlar. Muhakemat hizmetleri kapsamında; idarenin taraf olduğu adli ve idari davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda idareyi temsil ile dava ve icra işlemlerini vekil sıfatıyla takip etmekle görevlidir. Dava açılması ve icra takibi işlemleri, hukuk hizmetleri, muhakemat hizmetleri, 28/04/2012 tarihli ve 28277 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeni ile Yapılacak Hukuki Yardım Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik ve Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin 02/02/2012 tarihli ve 4006/2012/13 Sayılı Genelgesi doğrultusunda suç mağduru olan personelinin hukuki yardım talep formu doğrultusunda gerekli hukuki yardım yapılmaktadır. Ayrıca Beyaz Kod işlemleri yapılmaktadır.
 

BİRİM MEVZUATI
 

 • Muhakemat Hizmetleri Yürütülmesi Hakkında Genelge
 • Resmi Gazete Yayımlanarak Yürülüğe Giren 659 Sayılı Genel Bütçe Kapsamında Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin KHK ile Kamu Kuruluşlarının Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Esaslar Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin Genelgeleri
 • Resmi Gazete Sayısı 28277 Sağlık Bakanlığı Personeli Karşı İşlenen Suçlar Nedeni İle Yapılacak Hukuki Yardım Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik.

 

BİRİMİN TAKİP ETTİĞİ BAŞVURU KONULARI

 • Suç Mağduru Olan Sağlık Personelinin Hukuki Yardımı
 • Beyaz Kod Aylık İl Raporları
 • Birim Performans Değerlendirmeleri
 • Döner Sermaye Ek Ödeme ve Personel Çalışmaları
   

BİRİM FORMLARI
 

 

 • Sağlık Personeli Hukuki Yardım Talep Formu
 • Çalışan Güvenliği Aylık Faaliyet Raporu
 • Beyaz Kod Aylık İl Rapor Formu
 • Birim Performans Değerlendirme Formu
 • Döner Sermaye Ek Ödeme Personel Çalışma Durumu Formu
 • Personel Yeterlilik ve Değerlendirme Formu