T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İç Kontrolün Yasal Dayanakları

Güncelleme Tarihi: 24/03/2020

İç Kontrolün Yasal Dayanakları

İç kontrol sitemine ilişkin düzenlemeleri içeren yasal mevzuat:

 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu
 İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
 Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği
 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi